نمایش یک نتیجه

ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب – امیرمحمد کلابی

۰ تومان
امیرمحمد کلابی، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران چكیده گردشگری پايدار به عنوان عامل رونق اقتصادی و